آمار  ساده بازی هایی ازجنس بیشترزنانه - جــــــــــــــــــــــوادین ع
دوشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: *

ساده بازی هایی ازجنس بیشترزنانهحتماشماهم درلابلای کتاب های قرآن ، مفاتیح ، زیارتنامه و . . . ازکتب شریفه ی حرم سلطان ، علی بن موسی الرضا علیه السلام ، حضرت امیراحمدبن موسی الکاظم ( شاهچراغ ) علیه السلام ویاحرم حضرت معصومه سلام الله علیها دیده باشیدکه درحاشیه ی کتاب های حرم مطالب جعلی ظاهرالصلاحی نوشته شده است : " شخصی امام رضارادرخواب دیدبه زنهابگویید باصورت های آرایش کرده واردحرم نشوند و . . . " _ شخصی حضرت شاهچراغ راخواب دیدبه زن هابگویید . . . شخصی حضرت معصومه رادرخواب دید . . . " _ این مطلب ظاهرالصلاح ( نیامدن زن هاباآرایش بیرون ازخانه نه تنهادرحرم ، درحرم که جای خوددارد . زن ، درحالی که آرایش دارد فقط می تواندجلوی شوهر ، پدر ، برادر ، فرزند ، برادرزاده ، خواهرزاده و این قبیل محارم ظاهرشود ؛ اماآیا عقل سلیم حکم می کندکه یک مطلب که ازاصل صحیح است رابیایند " خواب نامه " برایش جعل کنند وخوابنماسازی کنند وآن هم درگوشه وکنارکتاب های حرم شخصی نادان بیاید قلم بردارد واین خواب تراشی هارابنویسد ؟ ؟ ! !

کتاب های حرم " وقف " است . وتصرف دراموال وقفی حرام است .

این نوشتن افراد ، تصرف دروقف است وتصرف دروقف حرام است .

بلی اگریک وقت زنی باآرایش ووضعی زننده در بیرون ازخانه اش ، مخصوصا حرم های مطهر ، ظاهرشد برهمگان مخصوصا ازجنس خود او ( زن ها ) واجب است بالحنی آرام ، محترمانه برایش توضیح دهندکه صاحب شرع ازاین کارشماراضی نیست . نه ازآن اشتباهات اول انقلاب که دستمال کاغذی دست اوبدهند " یالله آرایشتو پاک کن بینم ، زنیکه سلیطه ی بی حیای . . . بلکه بالحنی خداپسندانه ، جوری که اواحساس نکندشخصیتش لگدمال شده است ، به او نهی ازمنکر نمایند . 

خلاصه درشان زوارنیست که هزینه ازطرف حرم های متبرکه صرف شودتاجملات زیربه سمع ونظرشمابرسد که : " آهای زائران محترم پشت کتاب های حرم حق ندارد چیزی بنویسید