آمار  دعانویس = جادوگر - ساحر درزبان قرآن وروایات - جــــــــــــــــــــــوادین ع
شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1390
توسط: *

دعانویس = جادوگر - ساحر درزبان قرآن وروایاتبعضی از مردم " عوام " ونوعا " بیسواد " به " دعانویس " ، " رمال " ، " آینه بین " ، " طالع بین " ، " فال بین " ( حتی این هاکه فال قهوه ، فال چای ، کف بین ها و . . . مراجعه به این هاهم " عوامی " ونادانیست . حتی اگرشخص مراجعه کننده کلکسیون مدرک های مختلف تحصیلی داشته باشد ولی " عوام " است . چون حماقت مراجعه به این افرادرابه خودقبولانده وپذیرفته است ) . قرآن تمام اینگونه افرادرا " ساحر " ، و " این امور را سحر Sehr می داند . روایات نیزهمینطور . اجماع علمای ربانی ، ومراجع عظام ، اینست : " که این کارها ، برای هردوطرف ( مراجعه کننده ومراجعه شونده ) حرام است . عقل نیز مراجعه به این افراد ، ورفتن درپی این امور را باطل می داند .(عکس : تبلیغ دیواری برای یک دعانویس !!