آمار  اگرجناب آقای داوود میرباقری ببیند ! - جــــــــــــــــــــــوادین ع
جمعه 15 دی‌ماه سال 1391
توسط: *

اگرجناب آقای داوود میرباقری ببیند !
کاربری بنام " سیدامین " این نظرروفرستاده وقسم داده بحق ابالفضل العباس علیه السلام که دراینجاآورده بشه . درمقابل قسم حضرت عباس مگه میشه تعظیم نکرد ؟ ؟ ! !


به روی چشم سید


جناب آقای میرباقری کارگردان محترم سریال های مهمی چون امام علی علیه السلام وسریال مختار رحمة الله علیه ، اولاخسته نباشیدثانیا چندشب پیش دراینترنت قسمت حذف شده سریال راکه درموردحضرت ابالفضل العباس علیه السلام بودوازسریال حذف شده بودرادیدم


اگرچه حضرت عباسش ، چنگی به دل نمی زد ! ! ولی ازآن مسلم تان ، لااقل جوندارتربود ! خداییش مسلم سریال مختار،خیلی پیزوری مردنی ( هم قدکوتاه هم لاغروباجثه ای نحیف وضعیف بود ) ولی این که نقش حضرت عباس ع رابازی می کرد سوسول واربودولی ازآن مسلم بهتربود . می شد آقای جمشیدهاشم پورراپس ازجازدن برای نقش مختار ، برای این نقش به میدان آورد . ولی تعجبم ازشماکه بجای حذف این قسمت ( شهادت حضرت عباس ع ) میتوانستید به راحتی چهره ی حضرت رافسفری کنید . چراحذف اش کردید . نسبتاخوب هم کارشد چرااصل کارراقیچی کردید ؟ ! بعدازآن همه زحمت یعنی شماانتظارداشتید چهره حضرت عباس یانشان داده شود ویااگر مراجع و...مخالفت کردند اصل قسمت های مربوط به این مهم ، حذف شود ؟؟ !! خب چهره ی مسلم قبلادربعض فیلم هاوسریال هابصورت بازنشان داه شده بود این چه لجاجت وتعصبی بودکه شما اصل قضیه به آن مهمی راکه کارهم شدهبودراحذف کردید وبینندگان جهانی این رویدادراازدیدن آن ، محروم کنید . کاش این قسمت پخش می شد . کاش اقدام کنید وپخش شود . کاش چهره رابصورت نورنشان دهید وپخش شود ( کارکردن برروی این قسمت هم ظاهراوقت وکارچندانی نبرد