آمار  بادروغ وتهمت به جایی نمی رسید ! - جــــــــــــــــــــــوادین ع
شنبه 20 مهر‌ماه سال 1392
توسط: *

بادروغ وتهمت به جایی نمی رسید !عزیزان ! دوستان ! دشمنان ! دردشمنی هم انصاف داشته باشید ! مسیحی هستید ؟ یهودی هستید ؟ ... به چه مسلک وآیینی عقیده دارید ؟ دردشمنی هم انصاف به خرج دهید و"مرد" باشید ! چه لذتی به شمامیدهدکه به دروغ عکسی رابه ساحت "مسجدمقدس جمکران" نسبت دهید ! اگرنمیدانید پس بدانید : شیعه عقیده داردکه برچهارده معصوم علیهم السلام هیچ مجهولی وجودندارد .  

 

هرکس هرسئوالی دارد ازامام معصوم ع بپرسدامام به اوجواب خواهددادجوابی که کاملاشخص سئوال کننده راقانع کند . شیعه عقیده داردامام معصوم ( وتمامی دوازده امام ع ) نه تنهازبان تمامی بشردرتمام طول تاریخ خلقت بشریت رامی فهمدبلکه قادراندبه زبان تمام آنهاباآنهاحرف بزنند .نه تنهازبان انسان ها،بلکه زبان تمام موجودات،جنبندگان،و...رامیدانند . ناتوانی ونمیتوانم ونمیدانم درقاموس14معصوم ودوازده امام ع راه ندارد . درروایت داردیک همدانی _یک اصفهانی و...خدمت حضرت امیرالموءمنین علی علیه السلام آمدند حضرت بازبان آن اشخاص باآنهاتکلم فرمودند . واین برای افرادزمان حضرت تعجب آورد . واگرفهم می داشتندافرادزمان حضرات ، وبرایشان عجیب نمی نمود کرامات بسیاربیشتری نشان می دادند .علی ع که چیزی بروزنداد ولی افرادبی ظرفیتی گفتند"علی خداست وبه صورت بشرروی زمین آمده است !!!" این افراد " غالی [غلوکننده]منحرف شدند وکفرگفتندوکافرشدند ، چون خدای احدوواحدیکیست،وهیچ همتاوهمانندی نداردوسوره ی "توحید"حق مطلب راتمام کرده است ، الغرض ! تمام ادیان واقوام روی زمین به ظهوریک منجی عقیده دارند ! حتی کمونیست ها ، مادی گراها،ولاییک هاهم به ظهوریک مصلح عقیده دارند [صدالبته افرادی هم ازمیان لاییک هاو...هستندکه نه به وجودخداعقیده دارندنه برزخ ، معاد و... منتهی تمام این گروههایی که میگویند:"منجی ای خواهدآمد ، میگویند "آن منجی ازماست" ! سنی هامیگویند:"مهدی ، خواهدآمد " ! اماکدام مهدی ؟ مهدی ای که میتواند فرزند من باشد ، فرزندشماباشد ، فرزنددیگری باشد !!! اماماکه فخردنیاوآخرت مان اینست که:"شیعه ی دوازده امامی"علیهم السلام هستیم ودرمیان تمامی عقایدومذاهب روی زمین ، فقط وفقط شیعه رابرحق ، راست ، ودرست می دانیم ، میگوییم : " مهدی عج می آید ، اما مهدی ای که فرزند امام حسن عسکری ع است . والبته یکی ازعلائم نزدیک بودن ظهورآن امام مظلوم ، وغریب ، اینست که " غیبت ایشان چنان طولانی شود که عده ای اصلا وجوداورامنکرشوند " ! ودیده ایدکه بعضی اصلاوجودچنین شخصی راانکارکرده اند ! والبته انکار،کارانسان های ضعیف ،نادان وغیرعاقل است !عاقل می گوید : " من نفهمیدم " ! " به نتیجه نرسیدم " ! " درک نکردم " ، نه اینکه بگوید " اصلانیست"!چنین شخصی که کلادست به انکاربزند،عاقل نیست . ممکن است ادعای عقل بکند!مدعی عقل باشد اما چنین نیست . چون انکار آنچه بوسیله ی حواس حیوانی شماقابل درک تان نیست نشان ازبی عقلی شماست ! انسان وحیوان دربرخی از حواس پنجگانه مثل هم اند "بوییدن_چشیدن_دیدن_لمس کردن _ اماگویایی خاص انسان است . ونیزانسان"حیوان ناطق است ، یعنی غیرازاین هاکه گفته شد ، انسان ، عقل دارد ، حیوان فقط حیوانیت ونفس دارد . چه کسی عقل دارد ؟ آنکه عقل خودرابه کارببندد! هرچه انسان به "حس" نزدیکترباشد ، او"حیوان " تراست وروبسوی حیوانیت ، بیشترقدم برداشته است ، پس بوسیله ی تعقل ، تفکر و...بایدازدنیای حیوانات فاصله گرفت وخودرابیشتربه ساحت انسانیت ، رساند ! "امام دوازدهم مهدی موعود عج که زبان نه تنهاانسان ها ، بلکه زبان تمامی جنبندگان،نباتات،گیاهان،حیوانات،و...رامی دانند،یک نادان بی انصاف بیایدکاغذبسازدکه " اوفقط عربی میداند،کاغذهایتان رابه عربی بنویسیدیابدهیدبرایتان ترجمه کنند!!!یک روز به دروغ وتهمت ، میگویند : " بابت نامه نوشتن ودرچاه انداختن ، ازمردم پول می گیرند ، یک روز ... خب مطابق روایات شیعه ، هرکس هرمشکل،گرفتاری و...داردودسترسی به امامش ندارد مشکل وعرض حاجت خودرادرکاغذی مینویسد وبه رودخانه،آب جاری ، یاچاه و...می اندازد !حال زمان این شخص زمان امام سجادع است ولی دسترسی به امامش ندارد یا هرامام دیگرکه سلام خدابرهمه ی آنان باد ! یاامروزه باشدکه امام عصرما ، غائب ازنظرهستند ! انصاف به خرج دهید ! منصف باشید ! مرد ! باشید !! لااقل دروغ نسازید !تهمت نسازید!فتوشاپ شمارابه جهنم دنیا وآخرت نبرد!!!عجب دشمنان احمقی هستید!اینطورمی خواهیدبه خیال خودتان ! پاروی نوربگذارید!                                                                                کسی عکسی زده است که بله درمسجدجمکران کاغذزده اند:"برای سلامتی مهدی عج صدقه بدهید" واین رابه تمسخرگرفته است! مگرنه اینکه خدایتعالی درقرآن به پیغمبراسلام ص میفرماید "قل انماانابشرمثلکم"بگومن هم بشری چون شماهستم!همین رسولخداص وجانشین برحق ایشان امیرالموءمنین علی ع وباقی حجج الله س چندباردرطول عمرمبارک شان مریض وبیمارشدند،بشراست دیگر،من برای خودم،پدرم،مادرم و...صدقه می دهم آنوقت برای امامم بخواهم صدقه بدهم چه اشکالی دارد ؟!این جای تمسخردارد؟ " به کجاچنین شتابان ؟ ! " انتهای کارشماهاکجاست ؟ فکرمی کنید تاهمیشه دراین دنیاهستید؟زنده وجاودانید؟این دست هاوصفحه کلیدهاو...برایتان جاودانه است که هرخیالات واوهامی که خواستیدبنگارید ؟! آقارسول الله ص : " اگربیماری ومرگ نبود بشرهرگزدست ازغرورخودبرنمی داشت " ! باد هم یک حدی دارد !حدود نگهدارید !کسی که یک رسم ادب نگه می دارد ممکن است همین یک دریچه باعث نجاتش بشود!توهین به عقایددیگران که هنرنیست.هرچندعده ای اصلاعلامت کلاس شان رادرمخالفت با"نوع دین ومذهب"می پندارند!این چه راه دفع "درد"است ؟بشرغالبامحصول عقده های خوداست!غالب حرکات بشر،دفع دردهای روحی ای است که درضمیرپنهان وناخودآگاه اوثبت است،میخواهدبرآن عقده هاسرپوش بگذارددست به حرکاتی می زندکه شایدتمام پل های پشت سرش راخراب کند!حدنگهدارید!به هلاکت خودبیش ازپیش کمک نکنید!یکی ازمصادیق"ولاتلقوابایدیکم الی التهلکة"همین کارهاست[بادست خود،خودرابه هلاکت نیندازید] ! ادب نگهدارید ! واگردشمن هم هستید دردشمنی هم انصاف داشته باشید ! نه اینکه دروغ بسازید !تهمت بزنید!تمام انسان هادروغ وتهمت و...رابدمی دانند!دروغسازی رابدمی دانند !پس بدنکنید!