آمار  هررهی غیرازشماگمراهی است - جــــــــــــــــــــــوادین ع
سه‌شنبه 20 اسفند‌ماه سال 1392
توسط: *

هررهی غیرازشماگمراهی استدوستی ابتدای مطلب رانوشت ، وباقی مطلب ازحقیراست 


عمری درخانه ی این وآن رازدم . این شخص وآن شخص !والبته بعدازهرعالمی به بهترازاوبرمی خوردم وازمحضراین هااستفاده هامی کردم تااینکه درسری آخربه بهترین تمام این هابرخوردم . بعدازچندسال رفاقت بااین آخری که ازهمگان بهتربود،وچیزهایی فوق تصورازاین شخص نصیبم شد ، ولی یکدفعه دیدم بلایی به سرم آمده وقریب بیست سال است درآن دست وپامی زنم !   
واین راچه کسی برمن"قوز"[ بالاقوز ] کرده است ؟ همان آخری که ازتمام اینهابرتربود - همو که اوراهم ردیف معصومین علیهم السلام می پنداشتم ! دوستی که تمام " آغاز" و"انجام"مرا می دانست گفت ، اگرمن جای توبودم ازراه به درمی شدم.دینم راعوض می کردم اصلاقیدتمام معنویات رامی زدم... گفتم چه می گویی فلانی ؟ ! اینجاتازه قله ی راه است . معشوق ، غیور است . تاب وتحمل غیرندارد ! نمی تواندببیند توبرای یک بشرعادی چنان تسلیمی که باید برای او آنچنان تسلیم باشی ! مگرنه اینکه کارهاهمه بدست خدایتعالی است . خدااین راپیش آوردکه بدانم بشرعادی اگرسرش به سقف آسمان برسد بازبشرعادیست!بازگرفتارحیوانیت نفس و... است . تنهاچهارده نفر ع اند که قابل تکیه اند ! وتمام بشرخلق شده درتمام طول تاریخ ازاولین تاآخرین بایدبه این14نفرتکیه کنند.اینانندکه درونشان راهرچقدرکه بشکافی جزنورچیزی نمی بینی ونیست.اینانندکه بهیچوجه تاریکی درآنهاراه ندارد.اینان اندکه صادق هستندوکل ماسوی اینهاشیشه خورده دارند،ناصادقی دارند،فلذاحضرتش درصحیفه ی عشق ، یعنی کتاب الله میفرماید : "کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ(التوبة/119باصادقان همراه باشید ! [ چهارده معصوم _ صادقین _ راه خودرامی روند ، باآنهاهمراهی کردید،به شمانیزازآنان چیزهایی نصیب می شود ، باآنان همراه نشدید،دراوهام وخیالات خودغرق شدید وبازهم راه خودرارفتید ،فقط خودرامحروم کرده اید [پهنه ی دریاشود،کی به یک پوزه نجس] ! واما قول کسانی که واقعاوازصمیم جان فکرمی کنند دوستی ورفاقت باچهارده معصوم ع یعنی شرک ، یعنی بت پرستی ، ودراین فکرهم استدلال هایی ، هرچندسخیف ،دارند وباتمام وجودفکرمی کنندالان خداازآن هاراضی است چراکه از بت ومصادیق آن دوری کرده اند ! سخن مابااینهاست نه باوهابی هایی که ازسرگدایی وارتزاق ازروزاول تشکیل شدن شان به انگلیس ودلارهای رنگارنگ والماس وطلای چشم خیره کن اش دل باختندوپناه بردند . سخن باسنی هایی است که درخودهیچ دشمنی ای بامحمد،علی،فاطمه،حسن وحسین ونه نفرازاولادحسین علیه السلام ازعلی بن الحسین السجادزین العابدین تاحجة بن الحسن المهدی عج حس نمی کنند،فقط مثلاغرض ونیت شان اینست که "موحد"!باشندوسراغ خود خدابروند!بسیارخوب ! بروید !مستقیم سراغ خودخدابروید!ولی طعنه زدن برشیعیان که شماهابه سراغ مخلوق خدامی روید و...اتفاقامادرمیان شیعه یک اعجوبه داشتیم [وتاآنجاکه حقیرتحقیق کرده ام فقط همان یک نفربوده ، وغیرازاوحداقل اینکه بنده ، سراغ ندارم] که آنقدردرخانه ی خدایتعالی رازد وایستادگی کردکه ازاوگرفت!وبه تمام مراتب توحیددست یافت ، آن هم نه باواسطه ، بلکه ازخودخدای تعالی ! ولی همه که همت ،طاقت،استقامت،صبرو...آن کوه توکل وتوحیدراندارند،البته اصلاطالب به آن معنای واقعی کلمه " یافت می نشود"همه غرق در"حس"* شده اند!همه غرق درمادیات وماده شده اند ! همه به زندگی مادی چسبیده اندکانه تاابدالابادقراراست دراین نشئه ی مادیه بمانند انگارنه انگارکه اینجامحل توشه برگرفتن است . بایدبرگرفت برای جای دیگر ! اینجاکپی است،اصل جای دیگراست.ولی غالبابه کپی چسبیده اند ، آنرااصل انگاشته اند،وانگارنه انگارکه اصلااصلی هم هست وقراراست به ملاقاة آن اصل بروند . حکایت اهلبیت ع حکایت آن طالب است که طلب می کند وبه مقصدمی رسدبعدکه " راه رو " بود وبه مقصدرسید می شود " راهبر " البته اول آنهامحمدمصطفی ص بودکه مستقیم ازخودخدایتعالی گرفت . بعدعلی شاگردمحمدص بودازایشان گرفت و...البته اینطورنیست که کسی فلان فقیه عارف رابااهلبیت ع یکی بداند !نخیر ! چهارده معصوم ع اصلایک چیز دیگراند . آنهااین میدان پرازمین وسنگ وخاررابازکردندواین راه بواسطه ی آنهابازشد تاابد ! پس ماهمانطورکه برای علوم ظاهری وحتی صنعت ها وشغل هامثل نجاری - لوله کشی - تعمیرماشین - و...به استاداحتیاج داریم تاازشاگردی یادبگیریم ، معنویات که بسیارشاق ومشکل است واصلاقابل قیاس ومادیات نیست درمعنویات استادلازم است . ومحمدوص وآل محمد ص استادراه خداهستند . استادانی که هیچ نقطه ی تاریکی دروجودمبارک شان نیست . کسی که بگویداینهابت!!! هستندازبیسوادی وکم اطلاعی اوست . قرآن که میفرمایدفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(النحل/43)
اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید_ بعضی ازاینهامی گوینداز"اهل ذکر"بپرسیدوترجمه نمی کنندفقط می گویند:"اهل ذکر" یعنی ماازکس یاکسانی که ذکرمی گویندبپرسیم؟!یعنی هرکس دهانش ازشدت ذکرگویی کف کرده بود اورازدان وسردان و... است. اوصاحب فهم است ؟ نه ! خیلی هابودنداهل ذکربودندولی بسیارفهم اندکی داشتند...ومطابق روایات شیعه " اهل الذکر"14معصوم علیهم السلام هستند !آنانی که ازمن ومنیت رهیده اند واگرکسی به آنان بچسبد،ازآنان بهره هاخواهدبرد!حال شمااینقدرصاحب همتی که میخواهی ازخودخداوندعلی أعلی بگیری ؟درخانه ی خودخدابروی ؟ بسیارخوب برو!ولی حق طعنه زدن به این وآن رانداری!همانطورکه آنهاراه خودرامی روند     فرماید : " یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَیطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا(الأحزاب/33خداوند فقط می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد[ اگربگویی این آیه خطاب به زنان پیغمبراست می گوییم نخیر ! زنان پیغمبرراخدایتعالی با " کن " _ " تبرجن " خطاب قرارمی داد ولی اینجا ضمیر " کم " حکایت از اهلبیت ع است . یعنی امیرالموءمنین علی ، فاطمه ، حسن وحسین علیهم السلام اگرکسی بخواهدمثل اهلبیت ع پاک ومطهرشودیک راهش خواستن ازآن14نورپاک است چون خودصاحبان راه هستندوراه راطی کرده اند.وراه دیگرش راشمامیگویی خواستن ازخودخداست.مااگربه اهلبیت ع تمسک می جوییم یکی آیات قبل است ویکی آن فرمایش گرانسنگ رسولخداص که " انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی اهلبیتی لن یفترقاحتی یرداعلی الحوض فإن تمسکتم بهمالن تضلواأبدا آخرین پیامبرخدامی فرمایند : " من درمیان شمادوامانت گرانبهامی گذارم ومی روم کتاب خداواهلبیتم این دوازهم جداشدنی نیستندتازمانی که درکنارحوض کوثربرمن فرودبیاینداگربه این دوتمسک کردیدهرگزگمراه نخواهید شد ! خب شماازخودتان یک چیزی بافته اید و...ماازرسولخداداریم تبعیت می کنیم.حال شماحرف هایی می زنیدکه اشاره شدبسیارخوب عمرماتمام می شودومی رویم وخواهیم دید که چه کردیم وچه گفتیم چه خیالات درسرهابوده است ! والسلام علی من اتبع الهدی !