آمار  بقعه ی جدید آیة الله العظمی وحجة الله الکبری حاج شیخ محمدجوادانصاری همدانی رض - جــــــــــــــــــــــوادین ع